Projecte Esportiu i de Valors

POTENCIAR L’ESCOLA

Desenvolupar una activitat especial per a nens d’entre tres i sis anys, com a mode d’iniciació

al futbol base, especialitzat en la psicomotricitat†únicament en l’àmbit formatiu, sense

competir els caps de setmana. Dotant al club d’una especialització única en la comarca i

distintiva.

¿Joc simbòlic, joc sensomotriu, joc de regles? Des de l’àrea de la psicomotricitat l’objectiu

és facilitar el desenvolupament global de la persona incloent totes les àrees d’actuació:

motriu, cognitiva i socioafectiva, sent el joc l’activitat principal d’actuació i amb la finalitat de

fer progressar la condició física dels petits.

La psicomotricitat engloba accions motores, cognitives, emocionals, etc. Activitats que es

fonamenten en el moviment natural i espontani del nen. El joc es pren com l’instrument

metodològic en l’estructura de les sessions mitjançant el qual es fomenta l’exploració de

totes les possibilitats de moviment.

Aquesta activitat en edat primerenca a través del joc, l’activitat física i activitats d’expressió

impliquen una participació intel·lectual, física, social i emocional encaminada cap a la

pràctica d’un esport intel·ligent d’àmplia base sociomotriu com és el futbol.

OBJECTIUS QUE ES PERSEGUEIXEN:

● Relació entre el cos i la ment

● Descobrir-se millor a un mateix.

● Estimular la capacitat de pensar i relacionar-se.

● Reforçar la velocitat de reacció.

● Millorar la velocitat gestual.

Pel bon funcionament d’un club és fonamental mantenir una metodologia de treball en

comú. Aquesta està basada en la periodització tàctica que seria sens dubte un altre fet

distintiu respecte als altres clubs de la comarca.

Tenir un model de joc en comú en tots els equips del club, basat en els moments†del†joc¨

els†seus†principis†i†subprincipis†i†lßorganització†estructural†. Això és per tal de poder

treballar tots durant la setmana sota la mateixa metodologia.

A la mateixa programació setmanal i sota l’estructura micro†periòdica†de†la†periodització

tàctica†, fomentar valors humans, com a factor afegit a la formació d’un bon esportista, però

sobretot de persones.

-Dins del projecte de valors, i per evitar “l’escalfament” típic dels pares, tenir dos pares per

equip de delegats de la resta, i realitzar una reunió mensual per equip, als moments

adequats.

-Fer xerrades de motivació, regles de joc i hàbits saludables.

Unió Esportiva Cabrera